Kernvakken

Op de Willinkschool krijgen de kinderen een stevige kennisbasis mee. De kernvakken rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal zijn dagelijks terugkerende vakken. We werken hierbij met actuele methodes. Deze methodes zijn zorgvuldig gekozen door het team, waarbij rekening gehouden wordt met onze missie en visie en de aansluiting bij de leerlingen van onze school. 

We kiezen bewust voor een combinatie van methodes op papier en aanvullende digitale software met verwerkingsopdrachten. Sommige vaardigheden leren kinderen beter en gemakkelijker op papier. Andere oefeningen zijn weer beter digitaal in te zetten.

Bij de kernvakken passen de leerkrachten hun instructie en begeleiding aan op wat verschillende groepen kinderen in de klas nodig hebben. Hierbij is het groepshandelingsplan de leidraad. Hierin staan de doelen beschreven voor de kinderen in de groep en de wijze waarop de leerkracht handelt om de kinderen deze doelen te laten behalen. De leerkrachten geven instructie op drie niveaus. Een grote groep kinderen kan na de basisinstructie zelfstandig aan de slag met de verwerking. Sommige kinderen krijgen een verlengde instructie, terwijl andere kinderen juist met een kortere instructie toekunnen en behoefte hebben aan verdiepende en verrijkende opdrachten.

Kinderen die naast de instructie op maat extra uitleg of uitdaging nodig hebben, krijgen dit buiten de klas van een leerkracht die extra is ingeroosterd om dit te bieden.