Partnerschap

De Willinkschool ziet ouders als educatieve partner. Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.  School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. Postieve samenwerking is essentieel!

Een school is een kleine gemeenschap. In een gemeenschap werkt iedereen mee aan de ontwikkeling van de ander en aan de ontwikkeling van de school. Ouders en team kunnen de school als gemeenschap versterken, door samen afspraken te maken, elkaar te steunen en aan te spreken op gewenste waarden en gedrag.

De verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt zowel bij de school als bij de ouders. Informeel leren is belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben een belangrijke invloed op de houding van het kind ten opzichte van leren en school.

Het is belangrijk dat ouders en school regelmatig contact hebben over de ontwikkeling van het kind. Wij doen dit door tweemaal per jaar een rapportgesprek te voeren, en driemaal per jaar ouders de gelegenheid te geven om werk van kinderen in te zien. Naast deze structurele oudermomenten zijn extra gesprekken met leerkrachten altijd mogelijk.

De Willinkschool streeft naar een hoge mate van samenwerking met ouders, o.a. zichtbaar in de ouderraad, medezeggenschapsraad, klankbordgroep en het ouderpanel.